KOŚCIÓŁ ŚW. JANA

Około 1560 roku Rafał Leszczyński przekazał kościół farny p.w. św. Mikołaja braciom czeskim, który służył im ponad 80 lat. Gdy wyrokiem trybunału Jednota została zmuszona do zwrotu świątyni katolikom, Bogusław I wydał przywilej na budowę nowego kościoła. Budynek postawiony manifestacyjnie w stylu gotyckim w latach 1652–1654 podkreślał odrębność od sztuki baroku, wiążącej się z wskazaniami soboru trydenckiego. Surowe wnętrze kościoła przełamuje barokowa ambona ufundowana przez szlacheckiego parafianina-patrona Aleksandra Żychlińskiego oraz emblematyczne malowidła na sklepieniu. Te barokowe elementy wystroju pochodzą z czasu odbudowy po pożarze 1707 roku. Godnie z zasadami Jednoty wyposażenie świątyni było ubogie i stanowiły je stół nakryty suknem, kazalnica z klepsydrą, czasem pulpit, tablica do zapisywania numerów psalmów, ławki, skarbona na ofiary. Do rozpraszania mroku służyły świecie, którym nie przypisywano symbolicznej wartości. Krzyż pojawił się w świątyni dopiero w 1837 roku.
Z 1711 roku pochodzi kaplica grobowa projektu Pompeo Ferrariego, wybudowana na zlecenie Wojciecha Gruszczyńskiego.