Prawo kościelne

Allgemeines dissidentisches Kirchen-Recht, laut den Tractaten und Reichs-Consititutionen von 1768. und 1775. von der General-Synode abgefasst…
Leszno, Samuel Gottlieb I Presser, 1784
[26], 376 s; in octavo
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 115382
nabyty do zbiorów najpewniej przed 1924

Wyjątkowe dzieło w dorobku leszczyńskiego drukarza Samuela Gottlieba Pressera, odnoszące się do ugruntowanej w czasach stanisławowskich sytuacji ewangelików, która sprowadzała się do ciągłej walki o swobody religijne i pełne prawa obywatelskie. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 1781 roku w Warszawie u Piotra Dufoura. Dzięki przywilejowi uzyskanemu od króla Stanisława Augusta przez wydawcę, Heinricha Gottfrieda Scheidemantela, można je było przedrukowywać do woli przez okres dziesięciu lat w języku polskim, francuskim i niemieckim. Zebrane i opublikowane teksty były efektem prac synodu generalnego Kościołów protestanckich w Węgrowie w 1780 roku, który jednogłośnie przyjął ułożone przepisy.
Edycję leszczyńską z 1784 roku zaopatrzono w tekst przywileju nadanego wydawcy oraz dedykację adresowaną do króla i podpisaną przez seniorów Kościoła. Całość dzieła podzielono na pięć ksiąg, które kolejno regulują kwestie związane z liturgią, sakramentami, małżeństwami, pogrzebami, szkolnictwem, finansami oraz urzędem konsystorskim.

K. Estreicher XIX 263; K. Szymańska, Drukarnie Presserów w Lesznie w XVIII wieku, Leszno 2008
Magdalena Marcinkowska