Acta conventus Thoruniensis

Acta conventus Thoruniensis, Celebrati Anno 1645. Mens. Septembr. Octobr. Nouembr. PRO Inuenda ranione componendorum Dossidiorumin Religione, per Regnum Poloniae.…
Warszawa, Piotr Elert, 1645
k.nlb 134; 4o
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.145
zakupiono w 1977

Kronika obrad Colloquium Charitativum – spotkania zorganizowanego pod auspicjami króla Władysława IV Wazy, na którym spotkali się przedstawiciele wyznań: katolickiego, reformowanego z Jednotą braci czeskich oraz luterańskiego. Do obrad nie dopuszczono arian mimo iż otrzymali zaproszenie i wstawili się do Torunia. Kronika jest zapisem odbytych posiedzeń, w których uczestniczyło 76 teologów oraz delegaci miast, m.in. Leszna i miast pomorskich. Obrady trwały od 28 sierpnia do 30 listopada 1645 roku i nie doprowadziły do powszechnej zgody pomiędzy wyznaniami. Kwestie teologiczne dzieliły nie tylko katolików i protestantów, ale nie było też mowy o wspólnym działaniu ewangelików reformowanych i luteranów.

Estreicher XII, 30
Kamila Szymańska